Informacja dotyczącą Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust, 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2Ol6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (dalej: ,,RODO”) oraz postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz, 1000) jako Administrator Pana/Pani danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną współpracą gospodarczą jesteśmy zobowiązani do pisemnego przedstawienia podstawowych informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania tych danych i dlatego informuję Pana/Panią że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Galena T.Świeca, J.Pliszka Sp.J. z siedziba w Racławicach 37-400 ul. Lubelska – zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000319323, NIP 6020093350, REGON 180387249,

Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: ksiegowosc@galena-stal.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Pana/ Pani dane osobowe obejmują następujące kategorie danych:

 • Klienci i Kontrahenci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą imię nazwisko, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (dokładny adres), kod PKD, numer NIP, REGON, KRS;
 • Pracownicy Klientów i Kontrahentów: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon stacjonarny i służbowy).

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. lb RODO);
 • Realizacji obowiązków prawnych (aft. 6 ust. 1c RODO), takich jak m.in. wystawianie i przechowywanie faktur, dla realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywanie reklamacji ;
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów FPHU Galena (art. 6 ust, 1b RODO) takich, jaki m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na Państwa pytania i skargi.

4.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez FPHU Galena. Przez okres niezbędny do realizacji umowy a po jej zakończeniu w okresie wymaganym innymi uregulowaniami prawnymi,

5.Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Organom państwowym (np, Prokuratura, Policja, Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Kontroli Danych Osobowych, sądy powszechne) – w przypadku wystąpienia o ich udostępnienie;
 • Partnerom działającym na zlecenie FPHU Galena (np. kancelaria prawna, bank, firmy transportowe i kurierskie, operatorzy pocztowi);

6.FPHU Galena nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych paza granice Unii Europejskiej, organizacjom międzynarodowym, itp.

7.Pana/Pani dane nie są poddane profilowaniu.

8. FPHU Galena, informuje Pana/Panią o przysługujących im prawach:

 • Prawo dostępu do danych, – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz kopii danych;
 • Prawo do sprostowania danych, czyli poprawienie danych osobowych o ile są one błędne, ulegną zmianie lub zdezaktualizowały się ;
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych tzw. ,,prawo do bycia zapomnianym”, – czyli do usunięcia danych o ile nie istnieją przeszkody natury prawnej;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 • Prawo do przenoszenia danych, czyli uzyskania swoich danych osobowych, które zostały przekazane FPHU Galena lub wskazania innego administratora, któremu FPHU Galena ma przekazać dane, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

9. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnej chwili o ile nie będą istniały prawnie uzasadnione przeszkody. Zgodę może Pan/Pani odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail: ksiegowosc@galena-stal.pl Prosimy jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe.

 

10. Pan/ Pani macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Kontroli Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, lż przetwarzanie przez FPHU Galena danych osobowych narusza przepisy RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Pragniemy zapewnić, że FPHU Galena dokłada wszelkich starań, aby Pana/Pani dane osobowe zabezpieczyć przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczenie, utratą zmianą nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem. W tym celu wdrożono odpowiednie środki fizycznej, organizacyjnej i technicznej ochrony danych osobowych,

Administrator Danych Osobowych